608 121 740
general Terms and conditions

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel Waves Fitness, Adam Atarsia, se sídlem Tylova 9012, 76502 Otrokovice,

IČ 08179913, e-mail: info@wavesfitness.cz, tel.: 608 121 740 (dále jen „Waves Fitness“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Waves Fitness a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Waves Fitness a jeho zákazníků

2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem (jak je specifikován níže), které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.wavesfitness.cz/) a na recepci Waves Fitness.

II. Prodej služeb a zboží v prostorech Waves Fitness

1. Aktuální nabídka služeb a zboží Waves Fitness jakož cen za dané služby a zboží, je k dispozici v prostorech Waves Fitness na adrese: Waves Fitness tř. Tomáše Bati 1567, 76502 Otrokovice a současně na internetové adrese Waves Fitness kde naleznete ceník služeb.

2. Waves Fitness může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na formu úhrady, věkovou skladbu účastníků kapacitu apod. O těchto podmínkách stejně jako o dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován.

3. Zákazník má možnost za služby a zboží platit prostřednictvím zákaznické karty pokud má na zákaznickém účtu uložen deposit (tak jak je upřesněno níže), a to minimálně ve výši odpovídající hodnotě kupované služby nebo zboží. Prostřednictvím zákaznické karty lze využít i další formy úhrady za služby a zboží, a to hotovost nebo platební kartu. Zákazník je povinen splnit podmínky stanovené Waves Fitness pro čerpání benefitů (např. vklad na deposit pro případnou úhradu storno poplatků, zřízení zákaznického účtu, v opačném případě není nákup služeb nebo zboží prostřednictvím benefitů umožněn.

4. Služby a zboží lze zákazníkovi prodat také bez použití zákaznické karty (resp. zřízení zákaznického účtu) tedy na tzv. anonymní účet. V tomto případě jsou služby poskytovány v základní ceně a je možné využít pouze ty způsoby úhrady, které si určuje Waves Fitness.

III. Zákaznický účet, depozit

1. Zákazník si zřizuje u Waves Fitness zákaznický účet. Zákaznický účet bude zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře a jeho povinných polí, a předání/doručení tohoto formuláře Waves Fitness. Zákaznický účet – registraci lze také zřídit online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může zákazník na svůj zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimálně ve výši 300 Kč.

2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti nebo platební kartou na pokladně. Deposit lze využít k úhradě veškerých služeb a veškerého zboží nabízených Waves Fitness, mimo služby osobního trenéra. Dle výše dobitého kreditu v částce 1000 Kč a vyšší, v částce 3000 Kč a vyšší, v částce 6000 Kč a vyšší nebo v částce 10000 Kč a vyšší je zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané služby a zboží dle aktuálního ceníku Waves Fitness. Přiřazení odpovídající výše zmíněné skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši depositu na zákaznickém účtu se může zákazník informovat také přímo ve Waves Fitness, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Waves Fitness zasílá automaticky na e-mail Zákazníka výpis o stavu Depositu a dále s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti Depositu.

3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, které plynou od okamžiku vložení příslušného depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky v minimální výši 300 Kč. Celá zbývající výše depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu.

4. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese wavesfitness.cz. Po přihlášení, které se uskuteční po zadání platného uživatelského jména a hesla, má zákazník možnost rezervovat, a případně i hradit si jednotlivé služby. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní spravovat své zadané kontaktní údaje. Pokud bude mít zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti bezodkladně recepci Waves Fitness.

5. Waves Fitness dále umožňuje zákazníkům využívat svůj zákaznický účet k nákupu členství, tedy časové permanentky, která umožňuje Zákazníkovi využívání služeb Waves Fitness po určitou časovou hranici za konkrétně vytvořených podmínek (např. roční, půlroční a měsíční permanentka do fitness apod.). Waves Fitness může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu, věkovou skladbu účastníků, formu úhrady apod. Dále Waves Fitness může vyloučit některé z forem úhrady za služby. O těchto dalších podmínkách bude zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu, kde si lze ověřit platnost členství nebo se může zákazník informovat také na recepci, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu. Waves Fitness zasílá automaticky na e-mail zákazníka s předstihem 14 dnů informační e-mail o konci platnosti členství.

IV. Zákaznický identifikátor

1. Po tom co si zákazník zřídí zákaznický účet bude mu předána zákaznická karta, která bude sloužit jako identifikátor k zákaznickému účtu. Zákaznická karta musí být přiřazena pouze k pojmenovanému účtu, se kterým bude disponovat výlučně osoba uvedená jako majitel této karty a/nebo jakákoli osoba, která má kartu v držení, pokud majitel karty požádá o její převedení do režimu „přenosná“ dle konkrétních podmínek Waves Fitness pro jednotlivé služby. Zákaznická karta bude zákazníkovi vystavena oproti poplatku 50,- Kč (vč. DPH). Waves Fitness má právo požadovat náhradu škody v případě poškození zákaznické karty.

2. V případě dojde-li ke ztrátě/odcizení zákaznické karty je zákazník povinný co nejdříve kontaktovat Waves Fitness, aby tuto kartu zablokoval. Waves Fitness neodpovídá za případné škody, které zákazníkovi vzniknou z důvodu ztráty/odcizení zákaznické karty.

V. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity Waves Fitness (dále jen „Rezervace“), pokud má u Waves Fitness zřízen zákaznický účet, na kterém je složen deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity nebo tuto aktivitu přímo hradí.

2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci Waves Fitness, a to na základě předložení zákaznické karty nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu.

3. Po provedení rezervace bude zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.

4. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

5. Waves Fitness stanovuje storno poplatky v případě sálových cvičení např. TRX, kondiční box, jóga, bosu a další takto: Pokud zákazník zruší svou rezervaci: a. více než 6 hodin před zahájením aktivity, není mu účtován storno poplatek; b. 6 a méně hodin před zahájením aktivity, bude mu účtován storno poplatek v pevné částce 100 Kč. V případě využití uvolněného místa není storno poplatek účtován. 5. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Waves Fitness, osobně na recepci sportcentra či elektronicky přes klientský účet. Ve všech přípustných formách storno rezervace je případně storno poplatek účtován.

VI. Prodej zboží a služeb přes internet

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Waves Fitness jsou považovány za závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.

2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy či smlouvy na dodání služby (dále jen „Smlouva“). Smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno Waves Fitness automaticky na e-mail Zákazníka a zároveň je uloženo v databázi.

3. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží či s dodávkou konkrétní služby podle výběru zákazníka. Místem dodání zboží je adresa sportcentra. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka jeho převzetím od Waves Fitness po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.

5. Před zasláním objednávky Waves Fitnessu je zákazníku umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Waves Fitness kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

6. Smlouvy jsou po svém uzavření archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze pro Waves Fitness. Zakoupené zboží si může zákazník vyzvednout osobně na recepci Waves Fitness. V případě, že si objednané zboží zákazník nepřevezme do šesti dnů od jeho zakoupení, pokud bude zboží připraveno Waves Fitnessem k odběru, má Waves Fitness právo odstoupit od smlouvy.

Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) Waves Fitness existují následující volby způsobu platby za kupované zboží nebo služby: Platební kartou

Odstoupení od smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží. V případě, kdy je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby zákazník o svém odstoupení od smlouvy Waves Fitness informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Waves Fitness, nebo e-mailovou adresu: info@wavesfitness.cz nebo jiným vhodným způsobem (osobně ve Waves Fitness). Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

3. Pokud Zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu Waves Fitness bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby Waves Fitness použije stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud Zákazník v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou zákazník provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který zákazník uvedl v odstoupení od smlouvy. V žádném případě tím zákazníkovi nevzniknou další náklady.

4. Platbu Waves Fitnes zákazníkovi vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5. V případě odstoupení od smlouvy zákazník vrátí Waves Fitness zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno včetně originálního obalu a ve stavu, v jakém zboží převzal. Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Waves Fitness bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím zákazníkovi odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Waves Fitness má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být zákazníkovi z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.

6. Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Tyto náklady nese zákazník rovněž v případě, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašle zboží zpět na kontaktní adresu Waves Fitness nebo předá osobně na recepci centra.

8. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zákazník odešle Waves Fitness zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) Waves Fitness a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) Waves Fitness je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

Ostatní ustanovení

1. Waves Fitness si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží/služeb jsou platné k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem Waves Fitnessu.

3. Waves Fitness má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již zákazník uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.

4. Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH, přepravného či poštovného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) Waves Fitness.

VIII. Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se Waves Fitness řídí nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Prohlášení o zpracování osobních údajů je k dispozici v sekci „Smluvní podmínky“ na adrese wavesfitness.cz/rezervace.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky Waves Fitness jsou účinné od 1. 10. 2020 a jsou k dispozici na recepci Waves Fitness a na internetových stránkách Waves Fitness.

Adam Atarsia, provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Waves Fitness, Adam Atarsia, se sídlem Tylova 9012, 76502 Otrokovice, IČ 08179913,

e-mail: info@wavesfitness.cz, tel.: 608 121 740 (dále jen „Waves Fitness“ nebo „prodávající“), vydává s účinností od 1. 10. 2020 tento reklamační řád pro účely prodeje zboží (dále jen „Reklamační řád“):

I. Všeobecná Ustanovení

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek Waves Fitness. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží či služeb zakoupených v rámci internetového prodeje nebo dobití kreditu na aktivity sportovního centra (dále jen „zboží“ či „výrobek“).

2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.

3. Zákazník (dále také jako „kupující“) je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží či služby.

II. Reklamace

1. Prodávající odpovídá za vady zboží nebo služeb, které se projeví v zákonné záruční době, která počíná běžet ode dne převzetí zboží či poskytnutí služby (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“).

2. Dojde-li ke zrušení sportovní akce, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné na základě zákazníkem uplatněné řádné reklamace.

3. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupující v době jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na zboží/službě shledal.

4. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit doklad o koupi zboží/služby nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.

5. Místem uplatnění reklamace je Waves Fitness Otrokovice, přičemž reklamaci je možné uplatnit osobně ve fitness nebo poštou či emailem.

6. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.

7. Tímto Reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Práva z vadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na zboží/službě, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci zboží/služby, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.

9. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.

10. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutí o reklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

11. Na dárky a bonusy, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatnit reklamaci.

Adam Atarsia, provozovatel

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých klienty Waves Fitness a zájemci o naše služby a produkty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s vašimi osobními údaji nakládáno.

3. Děkujeme za důvěru, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostane přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazujeme.

4. Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

I. Obsah a účel dokumentu

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

VI. Informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv __________________________________________________________________________

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Adam Atarsia, IČ 08179913 , se sídlem Tylova 9012, 765 02 Otrokovice (dále jen „Správce“), zapsaný v živnostenském rejstříku, kontaktní e-mail: info@wavesfitness.cz, kontaktní telefon: +420608121740 , naše webové stránky: www.wavesfitness.cz

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme pouze údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním registračního formuláře na recepci fitness nebo vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na našem webu, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB, messenger).

Zpracováváme i údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin) a údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni poskytnout službu (např. registrace ve fitness pro získání slevy ze základní ceny, zde jsou určité vstupní údaje nezbytné, přístup do online rezervací) nebo dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké zboží jste si od nás koupili, informace o tom, jaké služby jsme vám poskytli, pohlaví, fotografie, fotografie z našich živých setkání / videozáznamy z těchto akcí/.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme: Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom vás mohli registrovat v databázi fitness, vytvořit online účet, umožnit vám využívat rezervační systém, a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, věk, IČ, telefonní číslo, e-mail.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání služeb nebo zboží. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít také o registrační formulář. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme tyto údaje: takové údaje nezpracováváme.

Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

• Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

• Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit, a to způsobem, uvedeným v mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách používali klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu skype, messenger, i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb/produktů. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Pokud nám mimo to udělíte i další souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i k zasílání nabídky služeb/produktů našich obchodních partnerů. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů: INSPIRE CZ s.r.o. , IČ 262 74728.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@wavesfitness.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Žádáme vás o tyto souhlasy:

1. souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

2. souhlas se zasíláním reklamních sdělení

Souhlasy jsou uděleny na dobu 6 let.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.wavesfitness.cz. Toto znění je účinné od 01. 10. 2020.

NÁVŠTĚVNÍ / PROVOZNÍ ŘÁD

Umístění,otevírací doba fitness centra a obecné pokyny Wafe Fitness Otrokovice

Fitness centrum je umístěno na adrese: tř. Tomáše Bati 1567, 76502 Otrokovice

Provozní doba fitness centra:

Po-Pá: 06:30–11:00 / 15:00 – 20:00

So: 14:00–20:00

Ne: ZAVŘENO

Všeobecné informace

Návštěvníci jsou povinni ukončit své sportovní činnosti nejpozději 15 min. před koncem provozní doby fitness centra a opustit jeho prostory nejpozději do konce provozní doby fitness centra.

Provozovatel si tímto vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit provozní dobu fitness centra dle potřeby.

Uplatnění práv návštěvníka bez předložení platného členství (permanentky,jednorázová vstupenka,platný kredit) není možné. Na poskytnutí služeb nemá člen v tomto případě žádný nárok.

Služby a zařízení fitness centra:

Fitness centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti.

Fitness centrum poskytuje služby posilovny, cardio zóny a cvičebního sálu spojené se zdravým životním stylem.

Ceny za užívání zařízení fitness centra a ceny za poskytování služeb se řídí aktuálně platným ceníkem Provozovatele.

Ceníky jsou k dispozici v prostorách fitness centra a na internetových stránkách fitness centra.

Prostory fitness centra se skládají z posilovny, cardio zóny, malého sálu, šaten pro muže, šaten pro ženy, místnosti pro úklid, sanitárních místností pro muže a ženy.

Únikové východy jsou vždy otevřené.

Pravidla pro užívání zařízení a služeb fitness centra:

Návštěvník má právo užívat zařízení fitness centra a využívat jeho služby s podmínkou uhrazení vstupného.

Osoby mladší 15 let mohou využívat služby fitness centra pouze v doprovodu osob starších 18 let. Vstup dětem mladším 10 let do fitness centra není povolen.

Bezpečnostní pravidla

Návštěvníci vykonávají veškerou sportovní činnost ve fitness centru na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí.

Vstup do fitness centra a užívání všech jeho zařízení nebo služeb pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek je zcela zakázán.

Návštěvníci jsou povinni používat sportovní oblečení a vhodnou čistou obuv.

Návštěvníci nesmějí ve fitness centru vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na osoby, které doloží písemné prohlášení lékaře o tom, že daná osoba může vykonávat sportovní činnosti ve fitness centru i přesto, že nesplňuje shora stanovené podmínky.

Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb a zařízení fitness centra se doporučuje zejména osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým krevním tlakem, těhotným ženám a seniorům.

Návštěvníci jsou povinni při využívání zařízení a služeb fitness centra dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních návštěvníků a respektovat pokyny pracovníků fitness centra.

Návštěvníci jsou povinni chovat se po dobu své přítomnosti ve fitness centru způsobem, který nebude omezovat jiné návštěvníky ve využívání zařízení a služeb fitness centra.

Návštěvníci jsou povinni své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušného chování.

Oblečení nesmí zejména zapáchat a nesmí být špinavé.

Návštěvníci jsou povinni vstupovat do fitness centra pouze v čisté sportovní obuvi (nikoliv venkovní).

Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat návštěvníka, který nebude vhodně oblečen, aby fitness centrum opustil.

Návštěvníci jsou povinni používat při cvičení na strojích a na podložkách své vlastní čisté ručníky.

Návštěvníci jsou povinni vracet náčiní na své místo.

Návštěvníci jsou povinni při cvičení s nakládacími činkami používat uzávěry nakládacích os. Činky, osy činek a další kovové předměty jsou návštěvníci povinni odkládat na stojany k tomu určené a nikoliv na kožené potahy laviček a strojů.

Na kožené potahy je zakázáno stoupat v obuvi.

Návštěvníkům je zakázáno odnášet z fitness centra hygienické prostředky a sportovní vybavení, které je vlastnictvím Provozovatele.

Návštěvníci jsou povinni předcházet, v rámci svých možností, poškození zařízení fitness centra. V případě zjištění poškození, nedostatky oznámí obsluze fitness centra.

Návštěvníkům je zakázáno využívat v prostorách fitness centra vlastní trenéry (instruktory), bez předchozího svolení Provozovatele. A to zejména z důvodu bezpečnosti a zajištění kvality poskytovaných služeb.

Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skřínku a nechat ji odemčenou. A poté vrátit klíč na recepci. Po dobu své návštěvy ve fitness centru je povinen náležitě opatrovat klíč od šatní skřínky. V případě škody, která vznikne Provozovateli, návštěvník uhradí částku 200,- Kč jako náklad na přidělání klíče.

Návštěvníci jsou povinni se při sportovníčinnosti ve Fitness centru řídit tímto návštěvním řádem, pokyny trenérů a dalších pracovníků fitnesscentra a/nebo provozovatele a zacházet ohleduplně s vybavením fitness centra. Při využívání služeb a zařízení jsou návštěvníci povinni chovat se tak, aby umožnili ostatním nerušené užívání služeb a zařízení fitness centra.

Po ukončení cvičení je návštěvníkpovinen uvést nářadí a stroje zpět do původní polohy a na svámísta. Jakékoli úpravy a přesouvání stojanů, stojů nebo ostatního vybavení Fitness centra jezakázáno.

Pracovníci pověření Provozovatelem k zajištění bezpečnosti a pořádku ve fitness centru jsou oprávněni kdykoliv vyzvat návštěvníky, kteří svým chováním porušují tento Provozní řád, zejména ruší či omezují jiné návštěvníky, aby fitness centrum opustili.

Návštěvník je povinen dané výzvě okamžitě vyhovět, pokud tak neučiní, může být z fitness centra vyveden.

Pravidla pro odkládání osobních věcí při návštěvě, využívání služeb a zařízení fitness centra: Pro odkládání oblečení při využívání služeb a zařízení fitness centra jsou návštěvníkům v prostorách fitness centra k dispozici skříňky, které je možno uzamknout pomocí klíče, který obdrží návštěvník na recepci. Skříňky, které nebudou vyklizeny do konce otevírací doby fitness centra v daném dni, budou pracovníky fitness centra otevřeny a jejich obsah bude vyklizen a uschován po dobu tří týdnů. Obsah skříňky, který nebude během tří týdnů vyzvednut na recepci fitness centra je Provozovatel oprávněn fyzicky zlikvidovat, takové věci se považují za věci opuštěné ve smyslu příslušných právních předpisů. Za cennosti odložené ve skříňkách nenese provozovatel zodpovědnost! Provozovatel dále nenese zodpovědnost za a vzniklou škodu, ztrátu nebo odcizení výše uvedených cenností.

V prostorách fitness centra je zakázáno:

znečišťovat prostory fitness centra,

kouřit,

manipulovat s ohněm,

konzumovat alkohol,

vodit nebo vnášet zvířata do prostor fitness centra,

vstupovat do prostor fitness centra v nevhodném oblečení,

vstupovat do prostor fitness centra vyhrazeným pro opačné pohlaví,

chovat se v rozporu s dobrými mravy,

vnášet vlastní nápoje,potravinya doplňky stravy (zákaz se nevztahuje na nápoje do lekcí skupinového cvičení),

fotografování a filmování v prostorách fitness centra.

skupinového cvičení), - fotografování a filmování v prostorách fitness centra.